தண்ணிரில் கண்டம் என்று யாராவது சொன்னார்களா?

தண்ணிரில் கண்டம்

தண்ணிர் சம்பந்தப்பட்ட பிரசனைகள் உள்ளதா?

ஈசான்யம் உயரமாகவும், கன்னி மூலை பள்ளமாகவும் இருந்தால் பல துயரங்களில் ஆழ்த்திவிடும். சந்ததிகளுக்குக்கண்டங்கள் உண்டாகும்.

Water is the foundation of life. And still today, all around the world, far too many people spend their entire day searching for it.

தண்ணிரில் கண்டம்
தண்ணிரில் கண்டம்

 

 

 

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
(சூட்சும வாஸ்து நிபுணர்)
இன்றைய நவீன வாஸ்து, ஆயாதி கணித வாஸ்து,
மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:
jagan6666@gmail.com

Contact:
+91 83000 21122
+91 99650 21122.(whatsapp)

தண்ணிரில் கண்டம் ஜோதிடம்
தண்ணிரில் கண்டம் ஜோதிடம்
தண்ணிரில் கண்டம்
தண்ணிரில் கண்டம்