வீட்டின் அமைப்பில் கிணறுகள்

www.chennaivasthu.com
www.chennaivasthu.com

 

 

 

 

 

 

 

தெற்கு மேற்கு கிணறு பெண்கள் வாழ்வில் சிக்கல்.மகளிர் இல்லாத வீட்டில் என்றும் மகிழ்ச்சி கிடைக்காது.நைருதி கிணறு விரும்பி மரணத்தை வரவழைப்பது.மேற்கு நைருதி குழி ஆண்கள் வாழ்வில் நெருப்பு வைப்பது போல,
மேற்கு வாயு கிணறு விபத்தை வரவழைப்பது ஆகும். வடக்கு பகுதி போர் பெண்கள் வாழ்வில் வழியை மூடுவது போல,வடகிழக்கில் கிணறு வசந்தத்தை வரவழைப்பது.
காலி இட ஈசான கோணத்தில் கிணறு சுபத்தை தடுப்பது ஆண் வாரிசு தடை ஏற்படுத்தும்.

A Water Bore Well or water sump or Water Tank or Pit (Water Body or Water source) should be dug (we will also discuss about earth wire pit or earth wire well)after performing proper pooja’s. Deep wells are considered good. The water available in a deep well will be pure and rich in minerals. The slow moving water body or fountain in front of the house is very auspicious. It is a vastu principle that well should be in the North east of every house. That may be eastern north east or northern Northeast. Utmost caution should be shown in regard to well or bore well. The shape of the well can be a square or round below the ground, but it should be round on surface. If it is a square, one of the four angles will cause a thrust to the house. The shape of the platform of the well should be less elevated than the plinth level of the house and ground level of the area in Southwest. The platform should not touch the Eastern or Northern compound walls.

மேலும் விபரங்களுக்கு,
#vastu_consultant_in_tamilnadu,
#vastu_consultant_in_chennai,
#vastu_consultant_in_coimbatore_erode_tirupur,
#vastu_consultant_IN_madurai_trichy_tirunelveli,
இதைப்படிக்கும் உங்களுக்கும்,இந்த உலகின்
பஞ்சபூத பிரபஞ்ச அனைத்து இறைசக்திகளுக்கும்,
நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தால் எனதுநெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.

ARUKKANI.THANGAM.JAGANNATHAN.
மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்
whatsapp no :. +91 9965021122 gmail: jagan6666@gmail.com

Leave a Comment