திசை திரும்பிய வீடுகள்

திசை திரும்பிய வீடுகளில் இடம் விடுவது என்பது தென்மேற்கு வடகிழக்கு பகுதிகளை இடம் விடுவதில் மிகுந்த எச்சரிக்கை உணர்வு கொண்டு விடவேண்டும். ஆனால் வடமேற்கு தென்கிழக்கு பகுதிகளில் பிரதட்சணமாக இடம் விடுதல் நலம். அதனைத்தவிர்த்து அப்பிரதட்சணமாக இடங்களை விடும் போது இல்லத்தில் வாஸ்து அமைப்போடு ஒரு வாஸ்து நிபுணர் துணையாக வீடு கட்டினாலும்,உணவு உண்ணும் இலையில் கொஞ்சம் விசம் வைப்பது போலத்தான்.

Vastu for Skewed Plots,
vastu for Tilted Homes,
vastu for Non Diagonal Houses,
Angled Inclination Sites,

error: Content is protected !!