வாஸ்து பழமொழிகள்

vastu consultant in tirupur
vastu consultant in tirupur

வாஸ்து பழமொழிகள்

சுகுணசுந்தரி இல்லாத வீடு சுடுகாடு
நாடு சுற்றினாலும் வீடு வந்துசேர வேண்டும்.
அரசன் இல்லாத நாடு புருசன் இல்லாத வீடு,
அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டு காரனுக்கு இரைச்சல் லாபம்.
அண்டை வீட்டுகாரனும் பிட்டத்து சிரங்கும் ஆகாது,
இல்லை என்கிற வீட்டில் பல்லியும் சேராது.
சிந்தின வீட்டில் சேராது மங்கின வீட்டில் வாராது.
அருமை இல்லாத வீட்டில்

vasthu tamilnadu
vasthu tamilnadu

எருமையும் குடியிராது.

vastu consultant in tirupur
vastu consultant in tirupur

 

 

 

 

 

 

 

 

vasthu tamilnadu
vasthu tamilnadu

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
(சூட்சும வாஸ்து நிபுணர்)
இன்றைய நவீன வாஸ்து, ஆயாதி கணித வாஸ்து,
மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:
jagan6666@gmail.com

vasthu tamilnadu
vasthu tamilnadu
vasthu tamilnadu
vasthu tamilnadu
vasthu tamilnadu
vasthu tamilnadu

Contact:
+91 83000 21122
+91 99650 21122.(whatsapp)