வறுமை நீங்கி செல்வம் பெருக வேண்டுமா?

274-masilamaniswara-temple-in-tamil-nadu-2
274-masilamaniswara-temple-in-tamil-nadu-2

 ஞானசம்பந்தப் பெருமான் பாடிய,

பொன்வேண்டிப்  திருவாவடுதுறையில் இருந்து பாடிய பதிகம்.

திருச்சிற்றம்பலம்
இடரினும் தளரினும்

இடரினும் தளரினும் எனதுறுநோய்

தொடரினும் உன்கழல் தொழு தெழுவேன்

கடல்தனில் அமுதொடு கலந்த நஞ்சை 

மிடறினில் அடக்கி வேதியனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல்

அதுவோ உனதின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.
 .

வாழினும் சாவினும் வருந்தினும் போய்

வீழினும் உன்கழல் விடுவேன் அல்லேன்

தாழிளம் தடம்புனல் தயங்கு சென்னிப் 

போழிள மதிவைத்த புண்ணியனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல் 

அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

நனவினும் கனவினும் நம்பா உன்னை 

மனவினும் வழிபடல் மறவேன் அம்மான்

புனல்விரி நறுங் கொன்றப் போதணிந்த

கனலெரி அனல்புல்கு கையவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவது ஒன்று எமக்கில்லையேல்

அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடு துறை அரனே.

தும்மலோ டருந்துயர் தோன்றிடினும்

அம்மலர் அடியலால் அரற்றாதென் நா

கைம்மல்கு வரிசிலைகி கனை ஒன்றினால்

மும்மதில் எரிஎழ முனிந்தவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவது ஒன்றெமக்கில்லையேல்

அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

கையது வீழினும் கழிவுறினும்

செய்கழல் அடியலால் சிந்தை செய்யேன்

கொய்யணி நறுமலர் குலாய சென்னி

மையணி மிடறுடை மறையவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல் 

அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

வெந்துயர் தோன்றியோர் வெருவுறினும்

எந்தாய் உன்னடியலால் ஏத்தாதென் நா

ஐந்தலை அரவு கொண்டு அரைக்கசைத்த

சந்தவெண் பொடியணி சங்கரனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல்

அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

வெப்பொடு விரவியோர் வினைவரினும்

அப்பாவுன் அடியலால் அரற்றாதென் நா

ஒப்புடை ஒருவனை உருவழிய

அப்படிஅழல் எழ விழித்தவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல்

அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடு துறை அரனே.

பேரிடர் பெருகியோர் பிணிவரினும்

சீருடைக் கழலலால் சிந்தை செய்யேன்

ஏருடை மணிமுடி யிராவணனை

ஆரிடர் படவரை அடர்த்தவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன் றெமக்கில்லையேல்

அதுவோ உனதின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

உண்ணினும் பசிப்பினும் உறங்கினும் நின்

ஒண்மலர் அடியலால் உரையாதென் நா

கண்ணனும் கடிகமழ் தாமரைமேல் 

அண்ணலும் அளப்பரி தாயவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன் றாமக்கில்லையேல்

அதுவோ உனதின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

பித்தொடு மயங்கியோர் பிணிவரினும்

அத்தா உன்னடி யலால் அரற்றாதென் நா

புத்தரும் சமணரும் புறன் உரைக்கப்

பத்தர்பட் கருள்செய்து பயின்றவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன் றெமக்கில்லையேல்

அதுவோ உனதின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

அலைபுனல் ஆவடுதுறை அமர்ந்த

இலைநனை வேற்படை எம்மிறையை

நலமிகு ஞான சம்பந்தன் சொன்ன

விலையுடை அருந் தமிழ் மாலைவல்லார்

வினையாயின நீங்கிப் போய் விண்ணவர் வியனுலகம்

நிலையாக முன்னேறுவர் நிலமிசை நிலையிலரே.
         திருச்சிற்றம்பலம்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
(சூட்சும வாஸ்து நிபுணர்)

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :
+91 9965021122.

E-mail:
jagan6666@gmail.com

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com