அக்னி பகுதியில் இருக்கும் வாஸ்து தவறுகள்

வாஸ்துவில் குற்றங்கள்.

வாஸ்துவில் குற்றங்கள். ஒரு சில வீடுகளை ஆராய்ச்சி செய்யும் போது,அங்குள்ள தவறுகள் வேலை செய்வதை கண்கூடாக பார்க்க முடியும். அதாவது அக்னி மூலைப்பகுதி படிக்கட்டு அவர்களின் தொழில் சார்ந்த விசயத்தில் சருக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது.அதே அக்னி தவறான வீட்டிற்கு சுற்றுச்சுவர் விசயத்தில் வடகிழக்கில் உயர்ந்த அமைப்பாக ஏற்படுத்தி தென்கிழக்கில் இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக ஒரு சிறிய அலங்கார அமைப்பாக சில்வர் கிரில் தரையில் இருந்து எழுப்பி விடுகின்றனர். ஆக இரண்டு தவறுகளும் ஒன்றாக இணைந்து வேலையை செய்யத் தொடங்குகிறது. அதே … Read more