வாஸ்து விழிப்புணர்வு கட்டுரைகள்

Vastu awareness articles

வாஸ்து விழிப்புணர்வு கட்டுரைகள்             மனித வாழ்வின் அனைத்து விதமான பிரச்சினைகளுக்கும் வாஸ்து மூலமாகவும், அதுசார்ந்த ஆலயங்கள் மூலமாக தீர்வு. திருமண தடைகள் ஒரு இல்லத்தில் இருக்கும் ஆண் மற்றும் பெண் மக்களின் திருமணத்தில் தாமதம் இருக்கும் போது அந்த மக்களின் திசை சார்ந்த இடங்களில் வாஸ்து மாற்றம் செய்யும் போது திருமணத் தடை விலகக்கூடிய சூல்நிலை ஏற்படும். குழந்தை பேறு தாமதம். திருமணம் ஆகி ஆரேழு வருடங்களாக குழந்தை … Read more