சூரியனின் சக்தியே வாஸ்து

Vastu is the power of the sun

சூரியனின் சக்தியே வாஸ்து வாஸ்துவின் அடிப்படை என்பது சூரிய ஒளி காரணமாக பூமியில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் விளைவுகளே வாஸ்துவின் சக்தி ஆகும். வீடு கட்டுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பூமி எப்படி சூரியனை மையமாக வைத்து செயல்படுகிறதோ அதுபோல பூமியை மையமாக வைத்து வாஸ்து சாஸ்திரத்தை பின் பற்றும் போது இந்த அற்புதமான வாழ்வை இந்த பூமி நமக்கு அளிக்கும். 2.ஒரு வீட்டில் வடகிழக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியமான இடம் தென்மேற்கு பகுதிக்கு உண்டு. இந்த இரு … Read more