வாஸ்துவில் தவறான தெருகுத்துக்கள்.

Vastu Wrong street

 தவறான தெருகுத்துக்கள்.                 நல்ல தெருக்குத்து எனும்போது நான்கு குத்துக்களை சொல்லவேண்டும். அதேபோல தவறான தெருக்குத்து எனும்போது நான்கு தெருக்குத்துக்களை சொல்லலாம். அந்தவகையில் வடமேற்கு வடக்கு பகுதியில் ஒரு இல்லத்தை நோக்கி வரக்கூடிய சாலைகள் தவறான பலன்களை கொடுக்கும். இந்தமாதிரி தெருகுத்துக்கள் அநாத வீட்டில் உள்ள பெண்களின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு வீட்டில் கணவனின் வாழ்க்கையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அந்த வீட்டில் உள்ள பெண்களை ஆதரவற்ற … Read more