வாழ்வில் அனைத்து விதமான பிரச்சினைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு

இன்றைய வாஸ்து கட்டுரையில் உங்கள் வாழ்வில் நடக்கும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் காரணமான இடங்கள் யாவை என்பதனை தெரிந்து கொள்வோம். ஆக வாழ்வில் அனைத்து விதமான  பிரச்சினைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு  ஒருவரின் வீட்டில் எந்தப்பகுதியில் என்னவிதமான தவறுகள் உள்ளன என்று ஆராய்ந்து  அந்தப் பகுதியில்  வாஸ்து  சாஸ்திர அமைப்பின் படியும்,ஆயாதி கணித அளவுகளின் படியும் சரி செய்யும் போது வாழ்வில் அம்சமாக வாழ முடியும். திருமணம்  நடப்பதில் தாமதம்  ஒரு வீட்டில் ஏற்படுகிறதா?  உடனே வடமேற்கு பகுதியில் எந்தவிதமான … Read more