காலம் கடந்த திருமண தடைகளுக்கு வாஸ்து தீர்வு.

வாஸ்துவும் திருமண தடையும்,

வாஸ்துவும் திருமண தடையும், மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்கின்ற பழமொழி உண்டு. அதனையே நாம் மாற்றி கூற முடியும். மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவனால் ஒரு வாஸ்து அமைப்பில் உள்ள இல்லத்தில் வாழும் போது நல்ல மனைவியாக அமையும் என்பது எனது வாஸ்து பயணத்தில் உண்மையாகும். ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் உண்டு என்று சொல்கின்றோம்.அந்தப் பெண் என்பது அதிகப்பட்சமாக மனைவே அந்த இடத்தினை நிறைவு செய்கின்றார்கள். ஒரு ஆணின் வாழ்வில் திருமணம் … Read more