வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டில் உள்ளே உள்ள உள்குத்து

வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டில் உள்ளே உள்ள உள்குத்து பற்றிய எனது விளக்கம். ஒரு இல்லத்தின் உள்ளே நுழையும் போது தூண் அமைப்பு அல்து சுவர் அமைப்பு அல்து எதாவது செல்ப் மற்றும் நாற்காலி முனைகளின் குத்து அமைப்புகள் இருந்தால் வாஸ்து அமைப்பில் குற்றம் ஆகும். அப்படி அங்கு குத்துக்கள் இருந்தால் அதனை அப்புற படுத்த வேண்டும். அல்லது ஜன்னல் அமைப்பாவது இருக்கும் அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய இடத்தில் உள்ள வீட்டின் தலைவாசல் … Read more