வாஸ்துப்படி குடோன் மற்றும் கிட்டங்கி எப்படி அமைக்க வேண்டும்?

            வாஸ்துப்படி குடோன் South is the main cause for giving good profits, so it should not be down or lower than the flooring of the main shop. West is playing good role in vastu shastra shops., it should not be disturbed. Better to consult one experienced vastu consultant and get … Read more