தெரிந்து அறிந்து ஆராய்ந்து செய்தால் வெற்றிதான்.

ஆராய்ந்து செய்தால் வெற்றி