பஞ்ச பூதங்களின் ஆளுமை

vastu in panja-putham

பஞ்ச பூதங்களின் ஆளுமை           இந்த உலகத்தில் பஞ்ச பூதங்களின் ஆளுமையைப் பற்றி உங்களு க்கு சொல்லத் தேவையில்லை. அப்படிப்பட்ட நம் வீட்டி னுள்ளும் தன் ஆளுமையை நீட்டி கிறது. அதனால் தான் ஒருவனுக் கு தான் வசிக்கும் வீடு மிகவும் முக்கியமானதாக அமைகிறது. வீட்டில் அமைதி நிலவி செல்வம் பெருக நேர்மறை சக்திகள் குடியிருக்க வேண்டும். இன்றுள்ள சிக்கலான சூழ்நிலை யில், பிரபஞ்சத்தின் சக்தியை கொண்டு ஆரோக்கிய வாழ்வு மற்றும், … Read more