யுரேகா! யுரேகா!’,Eureka! The Archimedes Principle

Eureka! The Archimedes Principle

              மிகப்பெரிய சாதனைகளைச் செய்தவர்களையும், தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளின் மூலம் இந்த உலகுக்குப் புதிய படைப்புகளைச் சமர்ப்பித்த விஞ்ஞானிகளையும், எந்தச் செயலிலும் வெற்றி ஒன்றையே காணும் மனோதிடமுள்ள மனிதர்களை நினைத்துப் பாருங்கள்! இவர்கள் இந்தச் சாதனைகளைச் செய்வதற்குப் பக்கபலமாக இருந்தது எது?தங்களிடத்திலுள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையே ஆகும். எவரையும் ஏறெடுத்துப் பார்க்காமல், தங்கள் செயலில் முழு மூச்சாக ஈடுபட்டதுதான் இவர்களுடைய வெற்றிக்குக் காரணமாகும்.   சேணம் பூட்டப்பட்ட குதிரை, இடதுபக்கம், … Read more

error: Content is protected !!