வாஸ்துவில் தொழிற்சாலைகள்

garment_workers_india

வாஸ்துவும் தொழில் நிறுவனங்களும் வீடுகளுக்கும் ஒரு கடை இருக்கிறது என்றாலும், ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கிறது. என்றாலும், வாஸ்து விதிகள் ஒன்றாக இருந்தாலும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுபாடு இருக்கும். இந்த இடத்தில் என்னை வாஸ்து பார்க்க ஒருவர் அழைக்கின்றனர் என்றால், அவர்களிடம் நயமாக நாசுக்காக சொல்லி விடுவேன். நீங்கள் எங்கே உண்டு உறைவிடமாக இருக்கின்றிர்களோ அந்த இடம் முதல் அமைப்பாக வாஸ்து விதிகளுக்கும், மனையடி சாஸ்திர ஆயாதி குழி பொருத்தம் உள்ள அமைப்பாக இருக்க வேண்டும்.அதன் பிறகு உங்களின் … Read more