இல்லத்தின்  ஜன்னல் இல்லையென்றால் என்ன நடக்கும்?

vastu for windows

வாஸ்து அமைப்பில் ஜன்னல்கள்    ஒரு வீட்டில்  அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி,அவர்களின் வாழ்வை தீர்மானிப்பது அந்த வீட்டில் உள்ள ஜன்னல்களே ஆகும்.ஒரு வீட்டில் உள்ள முதல் குழந்தை மற்றும் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது ஜன்னல்களே ஆகும்.      வீட்டில் நான்கு திசைகளிலும் ஜன்னல் என்கிற அமைப்பு கட்டாயம் வேண்டும். இந்த நான்கு பகுதிகளிலும் அதன் உச்ச பகுதியில் வரவேண்டும். என்னைப் போன்ற வாஸ்து நிபுணர்கள் வடக்கு … Read more