பாதியில் கட்டாது நிற்கும் வீடு கட்டி முடிக்க வேண்டுமா?

smooth delivery

சுகப்பிரசவம் தாயாரின் உடல்நிலை குணமாகவும், சுகப்பிரசவம் அமைவதற்கும், உறவினர் – நண்பர்கள் நட்பு நன்கு அமையவும், மனை முதலியன திறம்படக் கட்டி முடிப்பதற்கும் ஓத வேண்டிய பதிகம். நன்றுடையானைத் தீயதிலானை நரைவெள்ளே         றொன்றுடையானை உமையொருபாகம் உடையானைச்         சென்றடையாத திருவுடையானைச் சிராப்பள்ளிக்         குன்றுடையானைக் கூறஎன்னுள்ளங் குளிரும்மே.    1.98.1              கைம்மகஏந்திக் கடுவனொடூடிக் கழைபாய்வான்         செம்முகமந்தி கருவரையேறுஞ் சிராப்பள்ளி         வெம்முகவேழத் தீருரிபோர்த்த … Read more