வாஸ்துவில் திசை தெய்வங்கள்

வாஸ்துவில் திசை தெய்வங்கள்

வாஸ்துவில் திசை தெய்வங்கள்             வாஸ்து என்பது ஒவ்வொரு தனி அறைக்கும் சொந்தம் என்றால் கூட ஒவ்வொரு தனி அறைகளுக்கும் ஒரு சில இடங்களில் பார்ப்பது என்பது ஏற்கனவே கட்டிய கட்டிடங்களில் கடினம் ஆகும்.இப்படி பட்ட ஒரு கட்டிட அமைப்பு என்று வரும் போது அந்த கட்டிடம் அமைந்திருக்கும் மொத்த இடத்தினில் வாஸ்து சாஸ்திரத்தை கணிக்க வேண்டும் அப்போது ஓரளவுக்காவது நிம்மதியாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அமையும்.ஒரு சில இடங்களை வாஸ்துவில் … Read more