வாஸ்துவில் மரம் சார்ந்த சாஸ்திரம்.

vastu_tips

வாஸ்துவில் மரம்               ஒரு இல்லத்தை அமைக்கின்றிர்கள் என்றாலே கடைகளில் போய் மரத்தினை வாங்காமல் நாமே நமது தோட்டங்களில் வளர்ந்த மரங்கள் அல்லது எதாவது தோட்டங்களில் வளரும் மரங்களை விற்பனைக்கு கொடுப்பார்கள். அதனை மர வியாபாரம் செய்யும் உள்ளூர் நபர்கள் மூலமாக விசாரித்து ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து மரத்திற்கு மரியாதை செய்து மரத்தின் அனுமதி பெற்று மரத்தை வீட்டு வேலைக்காக கொண்டு வருதல் சிறப்பு. சுடுகாட்டில் இருந்த … Read more