திருமணதடைகளை கொடுக்கும் வாஸ்து தவறுகள்

திருமணதடைகளை கொடுக்கும் வாஸ்துஅமைப்புகள் தெற்கு பகுதியில் இடம் வேண்டும் என்பதற்காக அதிக காலியிடம் விட்டுவிட்டு, வடக்கு பகுதியில் மிக குறைந்த இடைவெளியில் வீடு அமைத்துக்கொள்வது அல்லது வடக்கு முழுவதும் மூடிய அமைப்பில் கூட வீடு  திருமண தடைகளை கொடுக்கும்.  மேலும் கடன் அமைப்பு வருமானத்தை கொடுக்காது மாறாக  கஷ்டம் உருவாக்கும்.  தெற்கு வாசல் வரும்போது சமையலறையை தென்கிழக்கிற்கு பதிலாக வடமேற்கில், வடகிழக்கில், தென்மேற்கில் என ஏதாவது வேறு ஒரு பகுதிக்கு தவறான இடத்தில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால் … Read more