மனித உடலில் கால் சார்ந்த பாதிப்புகளுக்கு வீட்டில் உள்ள வாஸ்து குறைகள் காரணமா?

மனித உடலில் கால் சார்ந்த பாதிப்புகளுக்கு வாஸ்து தீர்வு             மனித உடலின் மிகவும் முக்கியமான பாகம் என்று சொன்னாலே முகத்தை குறிப்பிட முடியும். அதற்கு அடுத்த நிலையில் இருப்பது கைகள் ஆகும். ஆனால் ஒரு மனிதன் அனைத்து இடங்களுக்கும் செல்வதற்கு முக்கியமான உருப்பாக இருப்பது மனித கால்கள் ஆகும். ஒருவர் நல்ல படியாக உழைக்க வேண்டும் என்றாலே அது வசதி மிகுந்த நபர்களாக இருந்தாலும் சரி,வசதியில் பின்தங்கிய நபர்களாக இருந்தாலும் … Read more