பல் சார்ந்த நோய்களுக்கு வாஸ்து தீர்வு/ Vastu remedy for dental diseases

பல் சார்ந்த நோய்களுக்கு வாஸ்து தீர்வு/ Vastu remedy for dental diseases/Dental troubles chennaivastu,பல் வியாதிகள் வாஸ்து,வாய் துர்நாற்றம், ஈறு நோய்கள்,DentalCare #ToothCare #DoctorsTips பல் சொத்தை, ஈறு வீக்கம், வேர் நோய்கள் மற்றும் பற்கள் ,common dental problems that you should be aware of: cavities/tooth … Braces are the go-to treatment for teeth crowding with severe