வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டை திருப்புதல்.

According to Vaastu

வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டை திருப்புதல். ஒருசிலர் உங்கள் வீட்டை வாஸ்து அமைப்பில் வடகிழக்கு பார்த்த அமைப்பாக செய்து கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்லி வுட்டின் ஒரு பக்கம் மட்டும் உயர்ந்த அமைப்பாக பூசுகின்றனர்.இது என்னைப்பொறுத்தவரை தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன். இதனால் இல்லத்தில் ஒரு பக்கம் சுவர் அதிகமாகவும் மற்றொரு புறம் தவறான அமைப்பாகவும் ஆகிவிடும்.எக்காரணம் கொண்டும் தவறான அமைப்பாகி விடும்.அதேபோல ஆயாதி கணிதத்திலும் பொருத்தப் பலன்கள் மாறிவிடும். இதற்காக ஒரு விசயத்தை மட்டும் செய்யலாம். வீட்டின் தலைவாயில் அல்லது … Read more

OVER HEAD TANK FOR VASTU

Best direction for an overhead tank Over head tank of a house can be constructed in southwest , northwest and southeast corners . If an over head tank is proposed to be provided in northwest or southeast , a small room on the terrace should be provided in southwest duly ensuring that the height of the … Read more