வாஸ்து அமைப்பில் வீடு கட்டும் திசைகள்

Directions of house construction in Vastu

ஒரு வீட்டில் நான்கு விதமான இராசி உள்ளவர்கள் இருக்கிறோம்.எந்த திசையில் வீடு கட்ட வேண்டும்? ஒரு இல்லத்தில் அம்மா அப்பா மகள் மகன் என்று பலர் வசிக்க கூடிய ஒரு வீட்டில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு இராசி வரக்கூடும். சில வீடுகளில் மட்டுமே ஒரே இராசி அமைப்பு இருவர்களுக்கு இருக்கும். ஒரு இராசியுடையவர்களே ஒரு வீட்டில் இருப்பார்கள்.  ஒரு வீட்டில் நான்கு நபர்கள் இருந்தால் நான்கு பேர்களுக்கும் தனித்தனி வாயில் வைக்க முடியுமா என்றால் கட்டாயமாக முடியாது.   … Read more