ஆட்டிசம் நோய்க்கும் வாஸ்துவிற்கும் தொடர்பு உண்டா?

Autism,ஆட்டிசத்தின் அறிகுறிகள்

நோய்களுக்கு வாஸ்து மூலமாக தீர்வுகள் ஆட்டிசம் என்பது  மூளை வளர்ச்சியைப் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நரம்பு சார்ந்த வளர்ச்சிக் குறைபாடு ஆகும். இது ஒருவருடைய தகவல் தொடர்பு, உணவு உண்ணுதல், சமூக தொடர்பு அறிவாற்றல் குறைபாடு மற்றும் அவர்கள்  நடந்துகொள்ளும் விதத்தைப் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்றது. சில குழந்தைகள் இதைச் சமாளிப்பதில் பெரிய சவால்கள் ஏற்படும்.  இதனால் அவர்களுக்குப் பிறருடைய உதவி தேவைப்படும். ஆனால் வேறு சில குழந்தைகள் தங்களுடைய  வேலைகளைச் சுதந்தரமாகச் செய்வார்கள், அபூர்வமாகச் சில சிறிய உதவிகள்மட்டுமே … Read more