ஆயாதி கணித மனையடி வாஸ்து,ஆயாதி வயது பொருத்தம்/ Concepts and calculations of Ayadi /chennaivasthu

ஆயாதி வயது பொருத்தம்

ஆயாதி கணித மனையடி வாஸ்து,ஆயாதி வயது பொருத்தம்,Concepts and calculations of Ayadi, Fixing the right directions, and various mesaurement (SKT-MA), Mathematical calculations – Ayadi, Calculating the square footage of a house, Ayadi Vastu Calculations,ayadi measurement calculation

Vastu Solution Materials,பரிகாரம் இல்லாத வாஸ்து

ஆயாதி கணித மனையடி சாஸ்திரம்           வாஸ்து என்பது சதுரம் அல்லது செவ்வக நிலத்தை அறுபத்திநான்கு பகுதிகளாக அல்லது எண்பத்தி ஒரு பகுதிகளாக பிரித்து எந்தெந்த பகுதியில் என்னென்ன விதமாக உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை கூறுவதே சாஸ்திரமாக நமது முன்னோர்கள் வகுத்துள்ளனர். இது சம்பந்தப்பட்ட ஆயாதி கணித மனையடி சாஸ்திரம் என்று தனிப்பிரிவாக வாஸ்துவில் இணைந்து ஆனால் இணையாது இருக்கும் மற்றொரு சாஸ்திரமும் உண்டு. அதாவது ஒரு கட்டிடத்தின் நீள அகலத்தையும் … Read more