ஜவுளிகடை வாஸ்து/VASTU TIPS FOR MALL/ஜவுளிக்கடை என்கின்ற துணிகடை வாஸ்து/vastu for cloth Merchant shop

chennaivastu.com +9199418 99995

நமது அன்றாட தேவைகளை நாம் வாங்கி கொள்ளும் இடமாக கடைகள், வணிக வளாகங்கள் இருக்கின்றன. தினமும் அதிக பணப்புழக்கம் இருக்கும் இடங்களாக நமது வீட்டின் தெருவோர கடைகள் முதல் மிக பெரும் வணிக வளாகங்கள் திகழ்கின்றன. ஒவ்வொரு திசையை பார்த்த கடைகளுக்கும் ஒவ்வொருவிதமான வாஸ்து நியதிகள் உள்ளன.வாஸ்துவும் ஜவுளி கடை அமைப்பும் வாஸ்துவுக்கும் ஜவுளிக்கடை என்கின்ற துணிகடைக்கும் வாஸ்து பொருந்துமா கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க கீழ்க்கண்ட வாஸ்து. வழிமுறைகளைக் … மேற்கு பார்த்த கடை வடகிழக்கு மூலை .கிழக்கு பார்த்த கடை: தரை மட்டம்.ஜவுளிகடைகள் வாஸ்து,VASTU TIPS FOR MALL,வாஸ்துவும் ஜவுளி கடை … Read more