கட்டிடத்திற்கு வாஸ்து ரீதியாக நிறங்கள்

ஒரு கட்டிடத்திற்கு வாஸ்து ரீதியாக நிறங்கள் என்பது நமது சௌகரியத்திற்காக அடிக்கக்கூடாது. அந்த வகையில் தென் மேற்கு பகுதிக்கு நீலக்கலர். வடமேற்கு பகுதிக்கு சிகப்பு. தென் கிழக்குப் பகுதிக்கு இளம் சிகப்புக் கலர். வட கிழக்குப் பகுதிக்கு  வெள்ளை நிறமும் சாலச் சிறந்தது. வாஸ்து ரீதியாக வர்ணங்கள் வாஸ்து ரீதியாக நிறங்கள்வண்ணங்கள் , vastu for colors,vastu colours for painting house in tamil, vastu tips for colour of living room, vastu … Read more