வாஸ்துவில் ஆடை வடிவமைப்பு நிலையங்கள்

showroom-clothing-

வாஸ்துவில் ஆடை வடிவமைப்பு நிலையங்கள்                    ஆடைகளை வடிவமைப்பது முதல் விற்பனை வரை பலதரப்பட்ட மக்களின் கைகளில் மாறி மாறி பின் தான் உபயோகிக்கும் மக்களின் கைக்கு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் பல தரப்பட்ட இடங்களில் பல விதமான மாடல்களில் துணிகளை உற்பத்தி செய்கிறார்கள். ஒரே இடத்தில் அனைத்து விதமான மாடல்களும் நமக்கு கிடைப்பதில்லை . எங்கு எந்த ஊரில் எந்த மாடல் நமது தமிழ் மக்களுக்கு … Read more