கணவன் மனைவி உறவுகள் வாஸ்து.

separation and even divorce.

Husband and wife relationships இல்லதென இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென் இல்லவள் மாணாக் கடை ” ஒருவனுக்கு வாய்க்கும் மனைவியானவள் நல்ல குண நலன்களை பெற்றிருந்தால் அவனிடம் இல்லாத பொருளே கிடையாது.ஆனால் மனைவி நல்ல குணமற்றவளாக இருந்தால் அவனிடம் என்ன இருந்தாலும் சீக்கிரத்தில் இல்லாதவனாக மாறிவிடுவான். மனிதனுக்கு அழகான கூட்டனி இந்திய மனைவி பிரிட்டிஸ் வீடு சீன உணவு அமேரிக்கா சம்பளம் அமேரிக்கா மனைவி சீன வீடு பிரிட்டிஸ் உணவு இந்திய சம்பளம் வீட்டின் தென்கிழக்கு மூலைகள் … Read more