வாகன விபத்து நடக்காது இருக்க வேண்டுமா?

car-accident-professor-including-three-dead-near

வாகன விபத்து வாஸ்து வாகனங்களின் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி காரணமாக இன்று வாகனங்கள் பெறுகி விட்டது.எல்லா நேரங்களிலும் அது அவசியம் ஆனதாகவும் ஆகிவிட்டது. ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு அனுபவம் உள்ளதாக,விபத்துக்களில் சிக்காத பயணமாகவே இருத்தல் நலம். அப்படி அல்லாது எங்கு எவ்வளவு தூரத்தில் விபத்து நடக்கும் என்று ஒருவரால் அறுதியிட்டு கூற முடியாது. அப்படிப்பட்ட சூல்நிலையல்எந்தவித பொருள் ஏறாறிய இடத்தில் இருந்து மிக அருகில் டெலிவரி செய்யக்கூடிய சூல்நிலை இருக்கும் போது விபத்து நடந்துவிடும்.அப்பொழுது அந்தபொருள்கள் விபத்தில் சேதம் … Read more