பணம் பெறுகும் வாஸ்து அமைப்பில் பணப்பெட்டி.

vastu consultant in chennai

பணம் பெறுகும் வாஸ்து இல்லத்தில் பணம் வைக்கும் பெட்டி ஆகட்டும், ஒரு நிறுவனத்தின் பணம் வைக்கும் பெட்டி ஆகட்டும் அதனை வைப்பதற்கு என று விதிமுறைகள் உண்டு. அதனை பின்பற்றாமல் செய்யும் போது பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் பலவிதமான சிரமங்களை சந்திக்கும் சூல்நிலை ஏற்படும். அந்தவகையில் குபேர பகவானின் திசை என்று சொல்லக்கூடிய வடக்கு திசை பார்த்து வைக்கவேண்டும் என்பது வாஸ்து விதிகள் ஆகும். ஆனால் பழந்தமிழர் முறையிலும் இதனையே வழியுறுத்துகின்றது.ஆனால் அதனை படித்து சொன்ன என்னைப்போன்ற … Read more