ஒரு இல்லத்தில் ஊஞ்சல் அமைப்பு இருக்கலாமா?

vastu consultant in erode

இல்லத்தில் ஊஞ்சல் அமைப்பு ஊஞ்சல் என்றாலே காற்றில் அசைவது ஆகும். அப்பொழுது ஒரு இடத்தில் இருந்து காற்றை எடுத்து மற்றொரு இடத்தில் இல்லாது செய்யும் அமைப்பே ஊஞ்சலின் தத்துவம் ஆகும். என்னைப்போல ஒரு சில வாஸ்து நிபுணர்கள் ஊஞ்சல் ஆகாது என்று சொல்லுகின்ற மக்களையும் பார்த்திருக்கிறேன். ஓரு சிலர் இருக்கலாம் என்று சொல்லுகின்ற மக்களையும் நான் எனது வாஸ்து பயணத்தில் பார்த்திருக்கிறேன். பொதுவாக ஊஞ்சல் என்றால் என்றெவென்று தெரியாது இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு வருடத்தில் ஒரு நாளை ஊஞ்சல் … Read more