ஆயாதி கணித மனையடி வாஸ்து,ஆயாதி வயது பொருத்தம்/ Concepts and calculations of Ayadi /chennaivasthu

ஆயாதி வயது பொருத்தம்

ஆயாதி கணித மனையடி வாஸ்து,ஆயாதி வயது பொருத்தம்,Concepts and calculations of Ayadi, Fixing the right directions, and various mesaurement (SKT-MA), Mathematical calculations – Ayadi, Calculating the square footage of a house, Ayadi Vastu Calculations,ayadi measurement calculation