காலி மனை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய சகுன சாஸ்திரங்கள்.

          இல்லத்தை அமைக்க முதலில் இடம் என்பது வேண்டும். அல்லது கடை அமைக்க வேண்டும் எனறாலும்,வணிகம் சார்ந்த கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் என்றாலும்,இடம் வேண்டும். ஆக இடம் நமக்கு வாங்க வருகிறது என்றாலே அப்படிப்பட்ட இடத்தை பார்க்கும் போது ஒரு சில சகுனங்களை கவனித்து வாங்குவது நலம்.அதில் சுபசகுனம் அபசகுனம் என்று இருவகைகள் உண்டு அதனை ஆராய்ந்து கடைபிடிப்பது நலம். சுபசகுனங்களைப் பற்றி பார்ப்போம். ஒருவர் காலிஇடங்கள் வாங்கும் போது கீழ்க்கண்ட … Read more