வியாபாரம், தொழில் சிறக்க வாஸ்து

vastu for business

கடைகளுக்கு வாஸ்து,              கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க கீழ்க்கண்ட வாஸ்து வழிமுறைகளைக் கடைபிடிக்கும் போது சிறப்பான முறையில் வியாபாரம் பெருகி நல்ல லாபத்துடன் கடைகள் இயங்கும். ஒவ்வொரு திசையை பார்த்து இருக்கும் கடைகளுக்கும் ஒவ்வொருவிதமான வாஸ்து விதிகள் உண்டு.          கிழக்கு திசை கடைகள்: தரை மட்டம் மேற்கில் சற்று உயர்ந்தும் கிழக்கில் தாழ்ந்த அமைப்பாக இருக்கவேண்டும். பணத்தை வாங்குபவர் தென்கிழக்கு மூலையில் வடக்கு பார்த்து அமர … Read more