வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பதற்கும் மனையடி சாஸ்திரம் என்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

vastu shastra in tamil

மனையடி சாஸ்திரம் மற்றும் சில்ப சாஸ்திரம் மனையடி சாஸ்திரம் மற்றும் சில்ப சாஸ்திரம் இரண்டையும் இரண்டு கண்களாக கொண்டதே வாஸ்து சாஸ்திரம் ஆகும்.இந்த இடத்தில் வாஸ்து வேறு மனையடி வேறு என்பதெல்லாம் கிடையாது. இரண்டும் ஒன்றுதான்.   இந்த இரண்டு சாஸ்திரங்களையும் அனுசரித்தே வீடு மற்றும் கோயில்,அரண்மனை போன்ற கட்டிடங்களை நமது முன்னோர்கள் அமைத்தார்கள். இதன்மூலமே உலகம் புகழும் அமைப்பில் வாழ்ந்து சரித்திரம் போற்றும் புகழோடு வாழ்ந்தனர். குடிகளை காக்கும் குலதெய்வ ஆலயங்களையும்,மற்றும் இஷ்ட தெய்வத்தின் ஆலயங்களையும்,ஆகமவிதி … Read more