பிரமஸ்தானம் வாஸ்து/Vastu and Brahmasthan

பிரமஸ்தானம், வாஸ்து,Vastu and Brahmasthan,Brahmasthan,பிரமஸ்தானம் உயர் கூரை அமைப்பு வேண்டாம் ,Brahmasthanam in a house,பிரமஸ்தானம், நடுமுற்றம் வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம்,Bramma sthan Vasthu Shastram,பிரம்மஸ்தான வாஸ்து தவறுக்கு பரிகாரம், வாஸ்து ஆலோசனை – பிரம்மஸ்தானம், வாஸ்து சாஸ்திரம் குறிப்பிடும் பிரம்மஸ்தானம்., Vastu shastra & Brahmasthan, வீட்டின் வாஸ்து பிரம்மஸ்தானம், பிரமஸ்தானம் நடுமுற்றம் வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், வீடு வாஸ்து, centre of your house Brahmasthan, வீட்டின் வாஸ்து மற்றும் பிரம்மஸ்தான் மையம்., வாஸ்து … Read more

பழந்தமிழர் ஆயாதி கணிதமும் நவீன வாஸ்துவும்

Brahmasthan is the heart the house,

ஆயாதி கணிதம் நமது நவுன வாஸ்து முறைகளில் பூஜை அறைகளையும்,சமயல் அறைகளையும், சமான்கள் வைக்கும் அறைகளையும்,படுக்கை அறைகளையும்,எங்கு எந்த திசைகளில் அமைக்க வேண்டும் என்று வாஸ்து அமைப்பில் சொல்லி வருகின்றோம்.இது எதன் அடிப்படையில் சொல்லுகின்றோம் என்பது யாருக்காவது தெரியுமா? வீடு என்றாலே அங்கு கழிவறை  என்கின்ற விசயத்தில் அந்த வீட்டின் சாநித்யம்  ஒரு உயிர்தன்மை பத்து சதவீகிதம் குறைந்து விடுகிறது.இதனை பழந்தமிழர் எங்கும் கழிவறை அமைப்பினை ஒரு வீட்டிற்குள் எடுத்து வரவில்லை. ஒரு வீடு என்பதில் சதுரம் … Read more