வீடு காட்டும்போது சகுன நிமித்தம்

Vasthu consultants

                         அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். ஒரு மனையில் #வீடு கட்ட நினைக்கின்றீர்கள் அப்போது முதலில் பிரசன்ன சகுன நிமித்தமாக அந்த மனையில் முதல் காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது ஒரு சில நிமித்தங்களை கவனிக்க வேண்டும்.  அற்புதமான நிமித்தங்களில் ஒன்று  கெளளி நமக்கு முன்பாக எந்த இடமாக இருந்தாலும், வலமாகச் சொன்னால் அம்மனையில் வீடு கட்டி வாழும் போது அரசர்களைப் போல … Read more