யார் பெயரில் இடம் இருக்க வேண்டும்?

பெண்கள் பெயரில் நிலம் வாங்குவது சிறப்பா பெண்கள் பெயரில் நிலம் வாங்குவது சிறப்பா பெண்கள் பெயரில் நிலம் வாங்குவது சிறப்பா வாஸ்துவின் நன்மையை பெறுவது குடியிருப்பவரா ? (அ) வீட்டின் உரிமையாளரா வாஸ்துவின் நன்மையை பெறுவது குடியிருப்பவரா ? (அ) வீட்டின் உரிமையாளராநன்மை , தீமை யாருக்கு ?நாம் ஓரிடத்திலிருந்து மறு இடத்திற்கு செல்ல வண்டி, வாகனங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். அந்த வண்டியானது சொந்த வண்டியா..? அல்லது வாடகை வண்டியா என்பது நமக்கு முக்கியமல்ல. அந்த வண்டியில் பாதுகாப்பு … Read more