திருப்பாவை பாசுரம் 14,திருவெம்பாவை – 14

திருப்பாவை பாசுரம் 14 உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பின காண்செங்கல் பொடிக் கூறை வெண்பல் தவத்தவர்தங்கள் திருக்கொயில் சங்டகிடுவான் போகின்றார்எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும்நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய்சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்பங்கயக் கண்ணானைப் பாடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய். #Margazhi #Month_Pooja songs #Tirupavai, #Tiruvempavai பாடல் விளக்கம்: உன் வீட்டு தோட்டத்துக் கிணற்றில் செங்கழுனீர் மலர் மலர்ந்து, ஆம்பல் மலர் கூம்பிவிட்டது பார். காவியுடையனிந்த … Read more