எண் கணிதத்தில் ஒன்பது எண் பலன் Number 9 in numerology

கிரகங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு போர்க்கள திரன் மற்றும் , எதற்கும் அஞ்சாத ஒரு கடவுள் நிலை என்று சொன்னால்   அது அந்த முருகனுக்குரிய ஒரு குறியீடாக செவ்வாய் கிரகம் இருக்கிறது. அந்த வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வலிமை வாய்ந்த மனிதர் ஒரு எளிமையான மனிதரை வெற்றிகொள்ள முடியும். அந்த வகையில் 9 என்கிற எண் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்பதோடு எந்த எண் சென்றாலும், அதே எண்ணாக இருக்கும். தனித்தன்மையோடு 8 ம்,9ஆம் எண்ணை கூட்டினால் … Read more

எண்கணிதம் எண் இரண்டு

எண்கணிதம் எண் இரண்டு எண்கணிதம் 2 என்கிற வகையில் சந்திரன் சம்பந்தப்பட்ட எண்களாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் நல்ல வலிமையாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு சம்பந்தப்பட்ட எண்கள் என்று  பார்க்கும் பொழுது 2, 20 ,29, 56, 74, 92 ஆகியன நல்ல அற்புதமான 2 சம்பந்தப்பட்ட எண்களாகும். அதுவே 2 வில் எதிர்மறை பலன்களை கொடுக்கின்ற எண்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது 11, 38, 47, 65, 83 ஆக மேற்கூறிய எண்களில் நமது வண்டி வாகனங்களின் … Read more