கோயிலில் வரிசை| பேருந்து ரயிலுக்கு வரிசை| தியேட்டருக்கு வரிசை

ஆறின் கரை  சரியாக இல்லை என்று சொன்னால் நதி நீர் என்பது கடலுக்குச் செல்லாது. அதுபோலதான் கட்டுப்பாடு என்கிறவிசயம் எல்லா விசயங்களிலும் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நமது வெற்றி என்கிற இலக்குக்கு சென்றடைய முடியும். ராணுவம், காவல்துறை இரண்டுமே  ஒரு கட்டுப்பாடான நடைமுறைகளை கொண்ட ஒரு துறை  மீறினால் தண்டனை உண்டு. இதே கட்டுப்பாடுகளை அரசு, மற்ற துறைகளில் 3கொண்டு வந்தால் நாடு நலம்  பெற்று விடும். பயன்கள்  நாட்டுக்கு கிடைக்கும். வளர்ந்த நாடுகளில் இந்த கட்டுப்பாடுகள் … Read more