எண் கணிதத்தில் எண் ஒன்பது

கிரகங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு போர்க்கள திரன் மற்றும் , எதற்கும் அஞ்சாத ஒரு கடவுள் நிலை என்று சொன்னால்   அது அந்த முருகனுக்குரிய ஒரு குறியீடாக செவ்வாய் கிரகம் இருக்கிறது. அந்த வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வலிமை வாய்ந்த மனிதர் ஒரு எளிமையான மனிதரை வெற்றிகொள்ள முடியும். அந்த வகையில் 9 என்கிற எண் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்பதோடு எந்த எண் சென்றாலும், அதே எண்ணாக இருக்கும். தனித்தன்மையோடு 8 ம்,9ஆம் எண்ணை கூட்டினால் … Read more