சோம்பேறித்தனம் நீங்க வாஸ்து தீர்வு.

laziness

Children should sleep for about 9 hours,

adults should sleep for about 7 hours,

and youngsters should sleep for at least 6 hours, the elderly need a little more sleep.

Laziness & Too Much Sleepiness
Laziness & Too Much Sleepiness

 

 

 

 

 

 

 

However, many people often feel very sleepy and lazy all day long despite getting enough sleep at night.

Clean your home and office area. …

Start your day with positive self talk. …

Listen to energetic music. …

Change your environment. …

Surround yourself with productive people. …

Tell others about your goals. …

Stop over-complicating things.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
(சூட்சும வாஸ்து நிபுணர்)
இன்றைய நவீன வாஸ்து, ஆயாதி கணித வாஸ்து,
மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:
jagan6666@gmail.com

Contact:
+91 83000 21122
+91 99650 21122.(whatsapp)