நிரந்தரமாக ஒரே வேலையில் ஒருவர் இருப்பது இல்லையா?

 

நிரந்தரமாக ஒரே வேலை

Vastu Shastra -Tips for Career or Job

Vastu Shastra -Tips for Career or Job

vastu defects in the houses cause many problems.

Correct the Residences and Own Houses as per the principles of Vastu.

The defects in South-West corners,East and North directions give  troubles in all aspects.

The Vastu defect in North-East direction spoils everything.It erodes the family’s growth in all aspects.

Amend these defects as per Vastu for good results.Bad numbers and sounds in a Name spoil the future.

These name defects obstruct the development and also leads to late job and late marriage.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
(சூட்சும வாஸ்து நிபுணர்)
இன்றைய நவீன வாஸ்து, ஆயாதி கணித வாஸ்து,
மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:
jagan6666@gmail.com

Contact:
+91 83000 21122
+91 99650 21122.(whatsapp)