வீட்டை சுற்றிலும் இடங்கள் வாஸ்து

வாஸ்து ரீதியாக தெற்கிலும் மேற்கிலும் குறைந்த இடங்கள் என்பது வேண்டும். ஆனால் பெரிய இடங்கள் இருக்கின்ற பட்சத்தில் தெற்கிலும், மேற்கிலும் 8 அடிகள் மற்றும் பத்து அடிகள் இடம் விட்டு இயற்கையான மரங்களை வைத்துக்கொள்வது வாஸ்து ரீதியாக சாலச்சிறந்தது. ஆனால் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அதற்கு இணையான இருமடங்கு இடங்கள் இருக்க வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani_Jagannathan.

ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நம்பி #வாஸ்துப்படி வீட்டை கட்டுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

ph/whats : +91 99418 99995