வீட்டில் நான்கு மூலைகள் மூட கூடாது ஏன்/வீட்டின் 4 மூலை/should not close 4 corners of compound wall

வீட்டில் நான்கு மூலைகள் மூட கூடாது ஏன்,நான்கு மூலைகள்: வடகிழக்கு மூலை, தென்கிழக்கு மூலை, தென்மேற்கு மூலை,வீட்டின் 4 மூலைகளில் இருக்கவேண்டிய இருக்கக்கூடாத பொருட்கள்,வீட்டின் 4 மூலைகள் ஏன் மூடப்படக்கூடாது,தென்கிழக்கு மூலை வாஸ்து சாஸ்திரம் | தென்மேற்கு மூலை வாஸ்து சாஸ்திரம் | தென்மேற்கு மூலை வாஸ்து சாஸ்திரம் | வடமேற்கு மூலை வாஸ்து சாஸ்திரம்,Why we should not close 4 corners of compound wall,Vastu tips for North east corner , Vasthu tips for South east corner , Vasthu tips for South West corner , Vastu tips for North West